Gospodarenje otpadomGospodarenje otpadom

Kontakt

Dežurna služba
Radnim danima: 07:00-14:00
Subotom: 07:00-12:00

Adresa: Lokacija “Garaža”, Vinodolska 22b, Crikvenica

Telefon: 051/ 781-177
Besplatni info telefon: 0800 2999

Odgovorne osobe
Voditelj odjela
GOSPODARENJE OTPADOM

RANKO BRNČIĆ, dipl. ing. stroj.
E-mail: ranko.brncic@ekomurvica.hr

Poslovođa odjela
GOSPODARENJE OTPADOM

DARIO BUTKOVIĆ
E-mail: dario.butkovic@ekomurvica.hr

Primorje, va srcu te nosin!

Eko- Murvica d.o.o. izradila je brošuru u sklopu projekta “Primorje, va srcu te nosin!”. Želite li saznati nešto više o načinu očuvanja okoliša i postupanju s raznim vrstama otpada, potražite odgovore u našoj brošuri!

Preuzmi datoteku

EKO-MURVICA d.o.o. je davatelj javne usluge i davatelj usluga povezanih s javnom uslugom za područje grada Crikvenice čime su obuhvaćena naselja Crikvenica, Selce, Dramalj i Jadranovo te od 2022. godine za područje Vinodolske općine čime su obuhvaćena naselja Drivenik, Grižane, Tribalj i Bribir.
Na području grada Crikvenice u sklopu obavljanja usluge EKO MURVICA d.o.o. prikuplja miješani komunalni otpad, reciklabilni otpad, krupni (glomazni) otpad te putem mobilnog reciklažnog dvorišta i ostale vrste otpada. Na području grada Crikvenice je registrirano oko 11500 korisnika usluge.
Na području Vinodolske općine EKO MURVICA d.o.o. prikuplja miješani komunalni otpad, te putem reciklažnog dvorišta ostale vrste otpada.

Za obavljane djelatnosti prikupljanja otpada EKO MURVICA d.o.o. ima zaposleno oko 35 radnika te raspolaže sa 16 vozila za prikupljane otpada. Sa područja grada Crikvenice godišnje se prikupi oko 6400 tona otpada od čega je oko 5300 tona miješanog komunalnog otpada te 1100 tona izdvojenog otpada.

Kako zbrinuti pojedine vrste otpada - Crikvenica

Miješani komunalni otpad

Na području Grada Crikvenice odvoz miješanog komunalnog otpada je organiziran na način da su korisnici usluge odvoza dužni odlagati otpad u dodijeljene posude za otpad. Posude za otpad se iznose na javnu površinu ispred objekta, tako da budu dostupne komunalnom vozilu. U staroj jezgri naselja Crikvenica i Selce gdje nije moguć pristup komunalnog vozila do objekta, korisnici trebaju posude iznijeti na ulicu ispred objekta, a radnici EKO – MURVICE će posude odnijeti do komunalnog vozila na pražnjenje i zatim ih vratiti ispred objekta. Posude za otpad treba iznositi na pražnjenje u dane kako je navedeno u kalendaru odvoza otpada kojeg možete preuzeti na našoj web stranici. Nakon pražnjenja posude se više ne smiju nalaziti na javnoj površini, već se moraju držati u granicama parcele objekta. Korisnici također mogu koristiti i prepaid vreće za povremeno zbrinjavanje viška miješanog komunalnog otpada, a mogu se kupiti na blagajni društva.

Reciklažni otpad

PAPIRNI OTPAD – kao što su knjige, časopisi, novine, katalozi, kalendari, ukrasni papir, prospekti, kartonske kutije i slično, odlaže se u plave plastične vrećice s oznakom „PAPIR“ ili plave posude za otpad.

PLASTIČNI OTPAD – kao što su vrećice, folije, boce sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike i prehrambenih proizvoda, plastični čepovi i slično, odlaže se u žute plastične vrećice s oznakom „PLASTIČNI OTPAD“ ili žute posude za otpad.

OTPADNE KONZERVE – kao što su sve vrste limenki za prehrambene proizvode – riblje konzerve, kompoti, gotova jela, odlažu se crvene plastične vrećice s oznakom „OTPADNE KONZERVE“.

STAKLENI OTPAD -kao što su staklenke, boce, staklene posude i slično, možete na siguran način (predlažemo u čvrstoj kutiji, kanti, kašeti i sl.) odložiti uz ostali reciklažni otpad

Vreće i posude za reciklažni otpad treba iznositi na pražnjenje u dane kako je navedeno u kalendaru odvoza otpada kojeg možete pogledati ili preuzeti na našoj internet stranici. Vreće za reciklažni otpad mogu se preuzeti na blagajni društva.

Krupni (glomazni) otpad

Svaki korisnik javne usluge koji je određen Odlukom o gospodarenju komunalnim otpadom Grada Crikvenice ostvaruje pravo na jedan besplatan odvoz krupnog otpada godišnje u količini do 2m3. Ukoliko korisnik želi sam besplatno zbrinuti krupni otpad može ga dovesti na lokaciju Garaža Eko-Murvice, Vinodolska 22b u Crikvenici, čime je iskoristio pravo na besplatan odvoz krupnog otpada godišnje u količini do 2m3. Prije predaje otpada potrebno je pozivom na broj telefona 051 781177, u vremenu od 7 do 14 sati (pon-pet), subotom od 7 do 12 sati ili putem elektroničke pošte na adresu krupniotpad@ekomurvica.hr  iskazati potrebu za besplatnim odvozom krupnog otpada iz domaćinstva ili samostalnim dovozom na lokaciju predaje otpada pri čemu  korisnik javne usluge treba izreći ili dostaviti sve potrebne podatke za daljnji tijek pružanja usluge. Kod predaje krupnog otpada korisnik mora predati ispravno popunjen kupon iz tekuće godine za besplatnu predaju krupnog otpada te predočiti osobnu iskaznicu. O točnom terminu odvoza otpada iz domaćinstva ili samostalnog dovoza na lokaciju predaje otpada korisnik će biti obaviješten naknadno, telefonom, nakon provjere točnosti izrečenih podataka, ostalih provjera te nakon izrade plana sakupljanja. Stoga korisnike molimo za pravovremeno planiranje potreba, suradnju, razumijevanje i dostupnost. Korisnik je dužan krupni otpad odložiti na mjestu dostupnom vozilu za odvoz otpada, najranije dan prije definiranog datuma odvoza.

Odvoz krupnog otpada s lokacije korisnika ne vrši se u periodu od 1. lipnja do 22. rujna.

Popis predmeta koji spadaju u kategoriju krupni otpad možete pogledati u prilogu na našoj internet stranici.

Drveni otpad (grane, lišće)

Potrebu odvoza drvenog otpada s lokacije korisnika ili samostalnog dovoza možete iskazati pozivom na broj telefona 051 781177, u vremenu od 7 do 14 sati (pon-pet), subotom od 7 do 12 sati. O točnom terminu odvoza otpada iz domaćinstva ili samostalnog dovoza na lokaciju predaje otpada korisnik će biti obaviješten naknadno, telefonom, nakon provjere točnosti izrečenih podataka, ostalih provjera te nakon izrade plana sakupljanja. Stoga korisnike molimo za pravovremeno planiranje potreba, suradnju, razumijevanje i dostupnost. Korisnik je dužan otpad odložiti na mjestu dostupnom vozilu za odvoz otpada, najranije dan prije definiranog datuma odvoza. Kod samostalnog dovoza, na lokaciju Vinodolska 22b u Crikvenici, građani mogu jednokratno predati količinu do maksimalno 1 m3. Najmanja obračunska količina je 0,5m3. Odvoz iz domaćinstva ili samostalni dovoz otpada se naplaćuje prema važećem cjeniku.

Električni i elektronski otpad

Tvrtka SPECTRA – MEDIA d.o.o. – besplatni telefon 0800 232 333, e-mail: prijava@ee-otpad.com ovlašteni je sakupljač za otpad nastao od televizora, monitora, računala, rasvjetnih tijela, opreme za reprodukciju zvuka, usisivača, uređaja za šivanje, glačala, tostera, glazbenih instrumenata, mobilnih uređaja, ostalu malu IT opremu i dr. Tvrtka METIS d.d. besplatni telefon: 0800 00 51, e-mail: kukuljanovo@metis.hr., sakuplja te obrađuje EE otpad nastao od hladnjaka, ledenica, klima uređaja i ostalih uređaja za ventilaciju, odzračivanje, kondicioniranje zraka, perilica, sušilica rublja, strojeva za pranje suđa, kuhinjskih peći, električnih štednjaka i dr. Minimalna količina otpada koja se preuzima na adresi korisnika je 30 kg.

Automobilske gume

Otpadne automobilske gume možete predati vulkanizerima koji su ih dužni preuzeti.

Ostale vrste otpada iz kućanstva

Tvrtka METIS d.d., besplatni telefon – 0800-0051, ovlašteni je sakupljač za metalni otpad, baterije i akumulatore, otpadne gume, otpadna ulja, otpadna vozila, električni otpad (veliki kućanski aparati) i građevinski otpad koji sadrži azbest. Tvrtka GRD d.o.o., Rijeka, telefon 051 298822, Preuzima i zbrinjava građevinski otpad.

Mobilno reciklažno dvorište

Mobilno reciklažno dvorište postavlja se u dane i na lokacije kako je navedeno u kalendaru postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta. Radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta je od 8:00 do 15:00 sati. U mobilnom reciklažnom dvorištu moguće je predati maksimalno 10 kg pojedine vrste otpada mjesečno. Popis vrsta otpada koje se mogu predati u mobilnom reciklažnom dvorištu možete pogledati u prilogu na našoj Internet stranici.

Kontakt

EKO-MURVICA d.o.o.
Telefon: 0800-2999

Mail: info@ekomurvica.hr
Web: www.ekomurvica.hr

Kako zbrinuti pojedine vrste otpada - Vinodolska općina

Miješani komunalni otpad

Na području Vinodolske općine odvoz miješanog komunalnog otpada je organiziran na način da su korisnici usluge dužni odlagati otpad u dodijeljene posude za otpad. Pražnjenje posuda vrši se prema kalendaru odvoza za pojedino područje. Posude za otpad se iznose na javnu površinu ispred objekta, tako da budu dostupne komunalnom vozilu. Nakon pražnjenja posude se više ne smiju nalaziti na javnoj površini, već se moraju držati u granicama parcele objekta. Korisnici također mogu koristiti i prepaid vreće za povremeno zbrinjavanje viška miješanog komunalnog otpada, a mogu se kupiti na reciklažnom dvorištu.

Reciklažni otpad

PAPIRNI OTPAD – kao što su knjige, časopisi, novine, katalozi, kalendari, ukrasni papir, prospekti, kartonske kutije i slično, odlaže se u plave plastične vreće s oznakom „PAPIR“ ili plave posude za otpad.

PLASTIČNI OTPAD – kao što su vrećice, folije, boce sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike i prehrambenih proizvoda, plastični čepovi i slično, odlaže se u žute plastične vreće s oznakom „PLASTIČNI OTPAD“ ili žute posude za otpad.

OTPADNE KONZERVE – kao što su sve vrste limenki za prehrambene proizvode – riblje konzerve, kompoti, gotova jela, odlažu se crvene plastične vreće s oznakom „OTPADNE KONZERVE“.

STAKLENI OTPAD -kao što su staklenke, boce, staklene posude i slično, možete na siguran način (predlažemo u čvrstoj kutiji, kanti, kašeti i sl.) odložiti uz ostali reciklažni otpad

Vreće i posude za reciklažni otpad treba iznositi na pražnjenje u dane kako je navedeno u kalendaru odvoza otpada kojeg možete pogledati ili preuzeti na našoj internet stranici. Vreće za reciklažni otpad mogu se preuzeti na reciklažnom dvorištu.

Krupni (glomazni) otpad

Na području Vinodolske općine odvoz krupnog komunalnog otpada je organiziran na način da  korisnici ostvaruju pravo na jedan besplatan odvoz krupnog otpada godišnje u količini do 2m3. Ukoliko korisnik želi sam besplatno zbrinuti krupni otpad može ga dovesti na reciklažno dvorište.  Prije predaje otpada potrebno je pozivom na broj telefona 051 781177, u vremenu od 7 do 14 sati (pon-pet), subotom od 7 do 12 sati ili putem elektroničke pošte na adresu krupniotpad@ekomurvica.hr iskazati potrebu za besplatnim odvozom krupnog otpada iz domaćinstva pri čemu  korisnik treba izreći ili dostaviti sve potrebne podatke za daljnji tijek pružanja usluge. Kod predaje krupnog otpada korisnik mora predati ispravno popunjen kupon iz tekuće godine za besplatnu predaju krupnog otpada te predočiti osobnu iskaznicu. O točnom terminu odvoza krupnog otpada iz domaćinstva korisnik će biti obaviješten naknadno, telefonom, nakon provjere točnosti izrečenih podataka, ostalih provjera te nakon izrade plana sakupljanja. Stoga korisnike molimo za pravovremeno planiranje potreba, suradnju, razumijevanje i dostupnost. Korisnik je dužan krupni otpad odložiti na mjestu dostupnom vozilu za odvoz otpada, najranije dan prije definiranog datuma odvoza.

Odvoz krupnog otpada s lokacije korisnika ne vrši se u periodu od 1. lipnja do 22. rujna.

Popis predmeta koji spadaju u kategoriju krupni otpad možete pogledati u prilogu na našoj internet stranici.

Električni i elektronski otpad

Tvrtka SPECTRA – MEDIA d.o.o. – besplatni telefon 0800 232 333, e-mail: prijava@ee-otpad.com ovlašteni je sakupljač za otpad nastao od televizora, monitora, računala, rasvjetnih tijela, opreme za reprodukciju zvuka, usisivača, uređaja za šivanje, glačala, tostera, glazbenih instrumenata, mobilnih uređaja, ostalu malu IT opremu i dr. Tvrtka METIS d.d. besplatni telefon: 0800 00 51, e-mail: kukuljanovo@metis.hr., sakuplja te obrađuje EE otpad nastao od hladnjaka, ledenica, klima uređaja i ostalih uređaja za ventilaciju, odzračivanje, kondicioniranje zraka, perilica, sušilica rublja, strojeva za pranje suđa, kuhinjskih peći, električnih štednjaka i dr. Minimalna količina otpada koja se preuzima na adresi korisnika je 30 kg.

Automobilske gume

Otpadne automobilske gume možete predati vulkanizerima koji su ih dužni preuzeti.

Ostale vrste otpada iz kućanstva

Tvrtka METIS d.d., besplatni telefon – 0800-0051, ovlašteni je sakupljač za metalni otpad, baterije i akumulatore, otpadne gume, otpadna ulja, otpadna vozila, električni otpad (veliki kućanski aparati) i građevinski otpad koji sadrži azbest. Tvrtka GRD d.o.o., Rijeka, telefon 051 298822, Preuzima i zbrinjava građevinski otpad.

Reciklažno dvorište

Reciklažno dvorište nalazi se na adresi Mavrići 92. Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je od ponedjeljka do petka 9:00 do 16:00 sati, subotom 8:00 do 13:00 sati, a nedjeljom i praznikom ne radi. Pauza je od 11:00 do 11:30 sati. U reciklažno dvorište građani mogu predati otpad s popisa koji možete vidjeti na našoj web stranici. Otpad ne smije biti pomiješan već odvojen po vrsti. Molimo korisnike da se kod dolaska u reciklažno dvorište pridržavaju pisanih uputa i uputa koje daje radnik na reciklažnom dvorištu.

Kontakt

EKO-MURVICA d.o.o.
Telefon: 0800-2999

Mail: info@ekomurvica.hr
Web: www.ekomurvica.hr