Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada za područje grada Crikvenice

Objavljeno: 21.03.2022.

Sažetak projekta

Primarni cilj nabave komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području grada Crikvenice je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog krupnog krupnog otpada u ukupnom krupnog otpada. te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Sekundarni ciljevi ovog projektnog prijedloga su unaprjeđenje javne usluge prikupljanja krupnog otpada, doprinos zaštiti okoliša i održivom razvoju, promicanje jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti te podizanje svijesti javnosti o važnosti odgovornog i održivog gospodarenja otpadom. Ciljna skupina na koju se odnose projektne aktivnosti su građani s područja grada Crikvenice (11.233 kućanstava – korisnici javne usluge).

Opis projekta

Projekt će izravno doprinijeti boljem ispunjenju uvjeta proizašlih iz politika Europske unije te iz nacionalne politike Republike Hrvatske, koji se odnose na smanjenje količina miješanog komunalnog otpada koji se zbrinjava na odlagalištima i povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u svrhu oporabe i recikliranja.

Bit će obuhvaćeni građani s područja grada Crikvenice (naselja Jadranovo, Dramalj, Crikvenica i Selce), ukupno 11.233 kućanstava. Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci.

Nabava novog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada unaprijedit će postojeći sustav gospodarenja komunalnim otpadom i javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Crikvenice. Posljedično se provedbom ovog projekta doprinosi zaštiti okoliša i održivosti resursa te se stvaraju preduvjeti za kvalitetno prikupljanje i prijevoz prethodno odvojenog biorazgradivog otpada od miješanog komunalnog otpada.

Promidžba i vidljivost projekta će se osigurati provođenjem aktivnosti podizanja svijesti javnosti, kojima se promovira ponovna uporaba i/ili priprema za ponovnu uporabu krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i aktivnosti podizanja svijesti javnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Projekt je usklađen s Programom izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom i njegovim općim (podizanje svijesti, informiranje i educiranje javnosti o važnosti kružnog gospod. otpadom, očuvanju resursa, važnosti reda prvenstva gospodarenja otpadom i važnosti pozitivnih navika građana) i specifičnim ciljevima (sprječavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje krupnog otpada, ponovna uporaba predmeta).

Projektni prijedlog doprinosi poštivanju reda prvenstva (hijerarhiji) gospodarenja otpadom; povećanju stope recikliranja na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini; povećanju ponovne uporabe proizvoda; smanjenju biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu i unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom.

Ukupna vrijednost projekta: 1.300.000,00 kuna

Ukupno prihvatljivi troškovi projekta: 1.209.127,97 kuna

Ukupno dodijeljenih bespovratnih sredstava: 1.027.758,77 kuna

Za više informacija o projektu: info@ekomurvica.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”.

Za više informacija o EU fondovima posjetite strukturnifondovi.hr i razvoj.gov.hr.